Wezwanie do narodu - WOLNA OJCZYZNA

Idź do spisu treści

Menu główne

Wezwanie do narodu

OJCZYZNA

POLACY!
NADSZEDŁ CZAS, ABY STANĄĆ DO WALKI O NASZĄ OJCZYZNĘ...

APEL KOMITETU WYBORCZEGO
WYBORCÓW „OJCOWIZNA”.


Rzeszów/Poznań/Warszawa/Kraków  W obecnej dramatycznej sytuacji naszej Ojczyzny, zagrożone są głównie dwie dziedziny, których zniszczenie jest w stanie totalnie rozbić Polskę: istnieje niebezpieczeństwo rozchwiania tego ładu moralnego, w który zostaliśmy wyposażeni od chwili Chrztu Polski, równocześnie zaś dokonuje się wyprzedaży polskiej ziemi, z jej zasobami przyrodniczymi.

Komitet Wyborczy Wyborców OJCOWIZNA, który jest
Przymierzem Narodu Polskiego, oparty o Dekalog wiary katolickiej, apeluje do Rodaków, o pilne ratowanie Polski w obu dziedzinach, poprzez właściwy wybór kandydatów do Sejmu RP i Senatu RP w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

  Powyższa propozycja, jest związana nie tylko ze słowami hymnu Marii Konopnickiej: Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród i z całymi dziejami, ale jest troską wobec wydarzeń współczesnych.
Prymas kard. Stefan Wyszyński ostrzegał o groźbie zawiązywania układów międzynarodowych, które zwodziły by Polskę i prowadziły do katastrofy. Ostrzegał, jeżeli rządy zaczną wydziedziczać Naród z własności państwowej i prywatnej, tj. fabryk i ziemi, przekazując je obcym, oznacza to, że Polska ma rządy zdrady narodowej i należy je bezwarunkowo zmienić, zanim Polskę przejmą obcy.

Błogosławiony Jan Paweł II powiedział w 2001 r.: Stając się członkiem wspólnoty Europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie może tracić niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia naszych przodków.

Dlatego też, niezrozumiała jest polityka rządów w Polsce: PO, PiS, SLD, PSL, które na przestrzeni ostatnich lat doprowadziły do likwidacji ponad 300 tysięcy gospodarstw rolnych i sprzedały za bezcen, w pierwszej kolejności obcokrajowcom, ponad 8400 zakładów:

Wykaz zrabowanych dóbr:

 • Rząd Mazowieckiego i Balcerowicza (UW) od 12.09.1989 r., rządził 16 m-cy. Przygotował zbrodniczą ustawę o tzw. restrukturyzacji i prywatyzacji, która od 22 lat zabija Naród i polską gospodarkę;

 • Rząd Bieleckiego (KLD) od 12.01.1991 r., rządził 11 miesięcy i 11 dni. Sprzedał obcym 1209 zakładów;

 • Rząd Olszewskiego (ROP) od 23.12.1991 r., rządził 6 miesięcy i 18 dni. Sprzedał 1 zakład i dlatego został odwołany;

 • Rząd Suchockiej (UD) od 11.07.1993 r., rządził 15 miesięcy i 14 dni. Sprzedał obcym 21 zakładów;

 • Rząd Pawlaka (PSL) od 26.10.1993 r., rządził 16 miesięcy i 12 dni. Sprzedał 2269 zakładów;

 • Rząd Oleksego (SLD) od 7.03.1995 r., rządził 14 miesięcy. Sprzedał 598 zakładów.

 • Rząd Cimoszewicza (SLD) od 7.02.1996 r., rządził 20 miesięcy i 18 dni. Sprzedał 992 strategicznych zakładów;

 • Rząd Buzka (AWS+UW) od 31.10.1997 r., rządził 47 miesięcy i 19 dni. Sprzedał 1311 strategicznych zakładów;

 • Rząd Millera (SLD) od 19.10.2001 r., rządził 30 miesięcy i 15 dni. Sprzedał 548 strategicznych zakładów;

 • Rząd Belki (SLD) od 02.05.2004 r., rządził 17 miesięcy i 29 dni. Sprzedał 477 strategicznych zakładów;

 • Rząd Marcinkiewicza (PiS) od 31.10.2005 r., rządził 8 miesięcy i 15 dni. Sprzedał 271 strategicznych zakładów;

 • Rząd Kaczyńskiego (PiS) od 14.07.2006 r. W okresie 15 miesięcy i 24 dni sprzedał 18 strategicznych zakładów, w tym 4 huty warte minimum 100 miliardów złotych za 380 milionów złotych, nie mówiąc o innych wartościach;

 • Rząd Tuska (PO) rządzi od 7.11.2007 r. Sprzedał 724 zakłady. Pozostało jeszcze 16 strategicznych zakładów. Polska utraciła prawie bezpowrotnie cały majątek narodowy, zadłużenie wynosi ponad 300 miliardów dolarów amerykańskich, a autorzy powyższej koncepcji, zostają wyróżniani najwyższymi odznaczeniami państwowymi, w tym „Orła Białego”. Gdzie mają pracować rolnicy i ich rodziny z ponad 300 tys. zlikwidowanych gospodarstw małych i średnich? Czy w grę wchodzi tylko emigracja zarobkowa? Polska w okresie tzw. transformacji poniosła większe straty niż w II wojnie światowej. Kilka milionów wykształconych i wykwalifikowanych Polaków opuściło terytorium Rzeczypospolitej w poszukiwaniu chleba. Tego zbrodniczego i haniebnego procederu dokonały wszystkie opcje partyjne zniewalające nasz Naród od zakończenia II wojny światowej, które przeniosły sztab zarządzania z Moskwy do Brukseli.


Do tego ponurego obrazu zniszczeń ekonomicznych (do budżetu trafiają obecnie podatki z niskich zarobków Polaków, bo zyski z gospodarki zbiera nowy właściciel, czyli obcy kapitał), należy przypomnieć Rodakom, że b. premier Kazimierz Marcinkiewicz podpisał rozbiór naszej Ojczyzny, zaś wszystkie opcje polityczne w Sejmie i Senacie RP zaakceptowały Traktat Lizboński.

W warunkach pokojowych pozbawieni zostaliśmy suwerenności i niepodległości. Czy którykolwiek z wymienionych rządów przedstawił Narodowi Polskiemu sensowny program społeczno-gospodarczy rozwoju RP? Jaka powinna być strategia zrównoważonego rozwoju w Polsce?

Uważamy, że w imię przestrzegania konstytucyjnej zasady pomocniczości (art. 20 Konstytucji), społeczności lokalne mają prawo być gospodarzami na własnym terenie, to znaczy mają między innymi prawo do planowania swego rozwoju w oparciu o własne zasoby przyrodnicze i ludzkie. Strategia zrównoważonego rozwoju gmin powinna polegać na pełnym wykorzystaniu własnych zasobów naturalnych (biosfery – ludzie, zwierzęta, rośliny; atmosfery – czyste powietrze z odpowiednią ilością tlenu; hydrosfery – wody powierzchniowe stojące i płynące; litosfery – kopaliny płynne: gaz, ropa, wody geotermalne oraz kopaliny stałe, w tym energia gorących skał)
poprzez budowę odpowiednich zakładów wytwórczych (a nie ich sprzedaż) zapewniających potrzebną ilość miejsc pracy, gwarantujących komfort psychiczny i fizyczny, jak też zapewniających zaopatrzenie w niezbędnie potrzebne ilości energii, wody, żywności, miejsc do wypoczynku oraz rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego tej lokalnej społeczności i jej poszczególnych rodzin.

Jest to tylko
pobieżna ocena sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie społeczeństwo, i ogólna diagnoza Jego kondycji, tj. zdolności do uświadomienia sobie powagi zagrożeń i konieczności podjęcia środków zaradczych w celu radykalnego odwrócenia porządku spraw.

Jesteśmy świadomi, że nikt za nas Polaków nie poprawi naszego losu, poziomu bytowania i rozwoju kulturalnego. Chodzi więc o to, by wszyscy uczciwi Polacy, podjęli trudny, ale konieczny wysiłek zorganizowania się po to, aby obronić Polskę od zagrożeń, które już zaczynają godzić w jej istnienie.

Nie pozwólmy więc na: dalsze niszczenie naszej narodowości i suwerenności, likwidację patriotyzmu, likwidację polskiej własności prywatnej, gdy nie sprawdził się komunizm, likwidację rodziny jako podstawowej komórki ludzkiej, niszczenie religii i zastępowanie jej religią uniwersalną, która w oczywisty sposób kończy się satanizmem. Zniszczenie dotychczasowego porządku społecznego – patologie w postaci przestępczości zorganizowanej, powszechnej korupcji, narkomani, pijaństwa i partykularnego egoizmu, domykają zbiór elementów niszczących Polski Naród.

Chrońmy polską wieś i wspierajmy rolników, bo rolnicy żywią i bronią. Historia pokazała, że przy groźbie zniszczenia stać nas, aby zewrzeć siły, aby skonstruować i utrzymać państwo, w którym będziemy suwerenem, bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie.

Dziś w imię wiary przodków, pomni na ich miłość do Matki Bożej Maryi - Królowej Polski, apelujemy o podjęcie „Krucjaty Różańcowej” w intencji Ojczyzny, aby wziąć odpowiedzialność za duchowy i materialny los Polski.
  Tylko Ty, Matko Najświętsza, możesz przed tronem
Jezusa Króla ubłagać łaskę i błogosławieństwo dla nas, abyśmy mogli przywrócić Polakom kontrolę nad własnym życiem i zdołali odnowić oblicze polskiej ziemi.


Komitet Wyborczy Wyborców „OJCOWIZNA”
Kraków, 15 sierpnia 2011 r.
Kontakt:
KWW „Ojcowizna”
tel. : 513 283 345, 17 7725604
www. ojcowizna-stronnictwoludowe.pl
e-mail: slojcowizna@wp.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego